Home
St. Da Vinci Huis
DVH-IASL Brasil
DVH-IASL SA
UNESCO

 

 

   

De ‘Stichting het Da Vinci Huis’ heeft ten doel:

 

de ondersteuning van creatieve ambachtslieden, kunstenaars, musici en

wetenschappers, alsmede charitatieve en algemeen nut beogende stichtingen en andere organisaties door middel van advisering, leningen en giften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het zoeken naar fondsen en het beheren van deze fondsen;
  • het zoeken en uitvoeren van projecten die aan bovenstaande doelen kunnen meehelpen;
  • het zoeken, contacten leggen en meewerken met organisaties die kunnen bijdragen tot bovenstaande doelen.

Een persoon/organisatie kan maximaal drie maal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via

Stichting DVH fonds

Nieuwpoortkade 2A-D129

1055 RX Amsterdam

 

en via dvhfonds@gmail.com

 

 

The foundation ‘Stichting het Da Vinci Huis’ aims at:

 

supporting creative artisans, artists, musicians and scientists, as well as public welfare and charitable foundations and other organizations through counselling, loans and grants and further all that is directly or indirect related or beneficial to this in the broadest sense.

 

The foundation seeks to achieve this by:

  • the search for funding and managing these funds;
  • finding and implementing projects that meet the above goals can help;
  • searching for, making contacts and cooperate with organizations that can contribute to these goals.

 

 

A person / organization can qualify up to three times for a financial contribution.

 

 

For further information please contact us at

DVH Foundation Fund

Nieuwpoortkade 2A-D129

NL-1055 RX Amsterdam

Netherlands

 

and through dvhfonds@gmail.com

 

 

A fundação Stichting het Da Vinci Huis tem com objetivo:

 

apoiar os artesãos criativos, artistas, músicos e cientistas, o bem-estar público e fundações de caridade e outras organizações, através de aconselhamento, empréstimos e doações, e também direta ou indiretamente, pode ser favorável, todos em sentido mais amplo.

 

A fundação pretende atingir, entre outros:

  • a busca de financiamento e gestão desses fundos;
  • conclusão e execução de projetos que atendam aos objetivos acima come ajudar:
  • pesquisas, contatos e cooperádores com organizações que possam ontribuir comestes objectivos.

 

 

Uma pessoa / organização beneficiam até três vezes  de uma contribuição financeira.

 

 

Para mais informações entre em contato conosco

DVH Fundação Fundo

Nieuwpoortkade 2A-D129

NL-1055 RX Amsterdam

Netherlands

 

e através dvhfonds@gmail.com